Výroční zpráva
TTC Elizza Praha, z.s.
za rok 2016

 


Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti TTC Elizza Praha, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TTC Elizza Praha, z.s. konané dne  8.6.2017.

 

 

 

Obsah

1) Obecné informace o organizaci     

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Struktura organizace 

4) Členská základna

5) Hospodaření organizace


1. Obecné informace o organizaci                                                                          

Název účetní jednotky:                           TTC Elizza Praha, z.s.

Sídlo a provozovna:                                 Brandlova 1386/21, 149 00  Praha 4            

IČ:                                                                  45251304                          

Právní forma:                                            spolek

Spisová značka:                                         L 3429 vedená u Městského soudu v Praze

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

TTC Elizza Praha, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

a)       organizovala sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky, zejména pro účast v družstvech dospělých a mládeže v soutěžích stolního tenisu,  

b)      vytvářela široké možnosti užívání haly stolního tenisu pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže,

c)       svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti vlivu na zdraví, jako organizace turnajů pro širokou veřejnost,

d)      provozovala, udržovala a opravovala hernu stolního tenisu,

e)       spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

 

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TTC Elizza Praha, z.s. také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu.

 

           

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem TTC Elizza Praha, z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor. Kontrolním orgánem je revizní komise.

 

Statutárním orgánem je:

Ing. Jiří Braňka, předseda

 

Ve sledovaném období došlo k následující změně ve výboru. Do 23.10.2016 byl výbor pětičlenný ve složení: Ing. Jiří Braňka – předseda, RNDr. Jan Peřina – místopředseda, Ing. Pavel Rochowanski – člen výboru, Ing. Zdeněk Šedivý – člen výboru a Jiří Fausek – člen výboru. Od 23.10.2016 je výbor tříčlenný ve složení: Ing. Jiří Braňka – předseda, RNDr. Jan Peřina – místopředseda a Ing. Pavel Rochowanski – člen výboru.

 

4) Členská základna                                                                                          

TTC Elizza Praha, z.s. evidovala na konci sledovaného období 96 členů v následující struktuře:

 

 

Děti

(do 15 let)

Mládež

(od 15 do 18 let)

Dospělí

(nad 18 let)

Členové

41

11

44

 

5) Hospodaření organizace

TTC Elizza Praha, z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací a ze sponzorských darů a reklamní činnosti.  

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření -72 tis. Kč. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Ztráta byla způsobena odpisy za objekt, který již TTC Elizza Praha, z.s. nespravuje a důvodem byla také výše příjmů na sezónu 2016/2017, kdy příjmy byly obdrženy až v první polovině roku 2017.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2 – Rozvaha

 

 

 

Sestavil

Ing. Jiří Braňka

Dne

27.3.2017